Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten met betrekking tot activiteiten en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door DoeNederland.nl B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 17202365, B.V. (hierna: DoeNederland.nl). DoeNederland.nl maakt onder meer gebruik van de handelsnamen: DoeDenBosch.nl, DoeNijmegen.nl, DoeEindhoven.nl, Escaperoom-denbosch.nl en Escaperoom-nijmegen.nl, Escaperoom-eindhoven.nl, VRadventure-denbosch.nl


ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

DoeNederland.nl: DoeNederland.nl alsmede haar medewerkers.

Klant: de wederpartij van DoeNederland.nl, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon;

Deelnemer of deelnemers: de natuurlijk persoon of natuurlijke personen die onderdeel uitmaken tot de groep van de Klant.

Uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door of middels tussenkomst van DoeNederland.nl aan de Klant is aangeboden.

Overeenkomst: de door Klant aanvaarde offerte, Reservering en/of Overeenkomst met DoeNederland.nl.

Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van DoeNederland.nl B.V.

Boeking of Reservering: Het verzoek van Klant op grond waarvan Klant een bij DoeNederland.nl een Uitje boekt.

Bevestigingsmail: De e-mail waarmee DoeNederland.nl de mondelinge reservering bevestigd.

Reserveringssom: de totaalsom van het door Klant geboekte Uitje.


ARTIKEL 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen en/of offertes van DoeNederland.nl, al dan niet voor zichzelf en/of een ander uitgebracht, zijn één en ondeelbaar, en vervallen indien aanvaarding niet tijdig en/of volledig plaatsvindt. Een eventuele mondelinge reservering wordt bevestigd per e-mail aan de hand van een opdrachtbevestiging welke tussen partijen bindend is. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd en is er aldus geen Overeenkomst tot stand gekomen. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

2.2 Degene die de Overeenkomst namens of ten behoeve één of meerdere personen aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

2.3 Indien het Uitje solex rijden betreft sluit de Klant via tussenkomst van DoeNederland.nl rechtstreeks een overeenkomst met Solex & Scooter Experience V.O.F. (ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 57245533), welke DoeNederland.nl heeft gevolmachtigd, welke volmacht door DoeNederland.nl is aanvaard, om namens haar solex rijden aan te bieden en reserveringen te accepteren. DoeNederland.nl zal de reservering namens Solex & Scooter Experience V.O.F. (ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer  57245533), bevestigen aan de hand van een opdrachtbevestiging. DoeNederland.nl is geen contractpartij van de Klant en aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid.


ARTIKEL 3: Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 DoeNederland.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft DoeNederland.nl zonder vereiste medewerking van of mededeling aan de Klant het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

3.3 De Klant draagt zorg voor tijdige, correcte en volledige aanlevering van de gegevens waar DoeNederland.nl om heeft verzocht, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen en/of te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de Klant het vorenstaande niet naleeft heeft DoeNederland.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.

3.4 DoeNederland.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens aan DoeNederland.nl heeft verstrekt.

3.5 De Klant vrijwaart DoeNederland.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

3.6 DoeNederland.nl houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

3.7 DoeNederland.nl heeft het recht reserveringen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan een reservering te verbinden.


ARTIKEL 4: Betaling

4.1 Tenzij DoeNederland.nl en de Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen dient de Klant uiterlijk zeven werkdagen voorafgaand aan de datum van het Uitje de totale aan DoeNederland.nl verschuldigde reserveringssom voldaan te hebben. De Klant ontvangt hiervoor bij de opdrachtbevestiging een (voorschot)nota ter hoogte van 50 % van de reserveringssom en drie weken voorafgaand aan de datum van het Uitje een tweede (voorschot)nota van 50 % van de reserveringssom (overeenkomstig artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden). Mocht de reserveringssom lager zijn dan 500 euro, dan ontvangt de Klant één (1) voorschotnota van 100%. Na voltooiing van het Uitje ontvangt de Klant een eindafrekening met betrekking tot het gereserveerde en genoten Uitje.

4.2 Indien DoeNederland.nl op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Klant de deelname van de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van DoeNederland.nl op de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4.3. Indien de Klant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft DoeNederland.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van DoeNederland.nl op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4.4 De door de Klant te ontvangen eindafrekening dient binnen 8 kalenderdagen na datum van de factuur aan DoeNederland.nl voldaan te zijn.

4.5 Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling verkeert de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan DoeNederland.nl verschuldigd berekend over het bedrag van de factuur, (voorschot)nota of het nog onbetaalde gedeelte daarvan, waarbij het navolgende geldt: (a) voor zover de Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. (b) Voor zover de Klant handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf is de vertragingsrente gelijk aan 1,5 % (zegge: anderhalf procent) per kalendermaand.

4.6 In het geval de Klant in verzuim is met de tijdige en/of volledige betaling van de door DoeNederland.nl aan de Klant in rekening gebrachte bedragen is de Klant aan DoeNederland.nl buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: a) voor zover de Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt DoeNederland.nl aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog binnen 14 (zegge: veertien) kalenderdagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door DoeNederland.nl wordt voldaan. (b) Voor zover de Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt DoeNederland.nl aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op 15 % van het door DoeNederland.nl te vorderen bedrag, zulks met een minimum van EUR 250,00.

4.7. In het geval dat de Klant een betaling voldoet, gaat de Klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. 


ARTIKEL 5: Reserveringssom

5.1 Bij iedere reservering brengt DoeNederland.nl administratiekosten in rekening.

5.2 In de reserveringssom zijn niet inbegrepen: a. Het vervoer per touringcar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen; b. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten-, en annuleringsverzekering; c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.

5.3 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen per persoon, in euro’s en exclusief btw.

5.4 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het Uitje. DoeNederland.nl behoudt zich het recht voor om vóór het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.


ARTIKEL 6: Wijzigingen door de deelnemer(s)

6.1 De reservering kan door de Klant in overleg met DoeNederland.nl gewijzigd worden indien en voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Bij het op verzoek van de Klant in mindering brengen van het aantal deelnemers aan het Uitje gelden de in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden vermelde wijzigingsvoorwaarden.

6.2 Bij vermindering van het aantal deelnemers door de Klant zal DoeNederland.nl – behoudens schriftelijk overeengekomen – de navolgende marges aanhouden:

a) Wijziging > 8 weken voor bedoeld tijdstip, vermindering binnen een marge van 90%

b) Wijziging 8 – 5 weken voor bedoeld tijdstip, vermindering binnen een marge van 50%

c) Wijziging 5 – 3 weken voor bedoeld tijdstip, vermindering binnen een marge van 25%

d) Wijziging 3 – 1 weken voor bedoeld tijdstip, vermindering binnen een marge van 10% (m.u.v. solexen, boottochten, gidsen, tickets en indien een vast honorarium is gerekend voor een groep)

e) Wijziging < 1 week voor bedoeld tijdstip, vermindering niet meer kosteloos mogelijk.

Bij vermindering van het aantal deelnemers heeft DoeNederland.nl het recht de reserveringssom per deelnemer aan te passen.

6.3 De Klant is gehouden wijzigingen schriftelijk per post en/of e-mail aan DoeNederland.nl mede te delen.

6.4 Indien er sprake is van samenwerkende partijen, zijn de wijzigingskosten in overleg.

6.5 Na wijziging blijven de Algemene Voorwaarden van de getekende originele boeking in stand.

6.6

a) In geval van een datumwijziging dient de Klant binnen zeven dagen na mededeling een nieuwe datum door te geven, anders behoudt DoeNederland.nl zich het recht om de in artikel 7 geldende Annuleringsvoorwaarden toe te passen.

b) In geval van datumwijziging binnen 3 weken voor de oorspronkelijke datum, is DoeNederland.nl genoodzaakt om minimaal € 75,- aan wijzigingskosten door te berekenen. 


ARTIKEL 7: Annuleringen

7.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de Klant zal DoeNederland.nl – behoudens schriftelijk anders overeengekomen – de navolgende kosten bij de Klant in rekening brengen:

a) Annulering > 8 weken voor bedoeld tijdstip 10% van de totale reserveringssom

b) Annulering 8 – 5 weken voor het bedoeld tijdstip 50% van de totale reserveringssom

c) Annulering 5 – 3 weken voor het bedoeld tijdstip 75% van de totale reserveringssom

d) Annulering 3 – 1 weken voor het bedoeld tijdstip 90% van de totale reserveringssom (m.u.v. solexen, boottochten, gidsen, tickets en indien een vast honorarium is gerekend voor een groep)

e) Annulering < 1 week voor het bedoeld tijdstip 100% van de totale reserveringssom

Bij vermindering van het aantal deelnemers heeft DoeNederland.nl het recht de reserveringssom per deelnemer aan te passen.

7.2 De annuleringskosten zijn conform artikel 7.1 met een minimum van € 75,-.

7.3 De Klant is gehouden annuleringen schriftelijk per post en/of per e-mail aan DoeNederland.nl mede te delen.

7.4 Indien er sprake is van samenwerkende partijen, zijn de annuleringskosten in overleg. 


ARTIKEL 8: Niet doorgaan van het Uitje/wijzigingen

8.1 Enkel DoeNederland.nl komt het recht toe wijzigingen aangaande het door Klant geboekte Uitje aan te brengen. DoeNederland.nl zal hiertoe onder meer (niet limitatief) over gaan indien uitvoering van het Uitje om welke reden dan ook niet verantwoord is en/of blijkt te zijn, of DoeNederland.nl daartoe op grond van een wettelijke plicht en/of verzoek of aanwijzing van het openbaar gezag gehouden is.

8.2 Indien door omstandigheden door DoeNederland.nl wordt besloten, dat het Uitje niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, zal DoeNederland.nl zich inspannen dit direct aan de Klant mede te delen.

8.3 Indien DoeNederland.nl besluit het door Klant geboekte Uitje geheel of gedeeltelijk te annuleren, verplicht DoeNederland.nl zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 kalendermaanden) met een waarde van (delen van) het betreffende Uitje, zodat (delen van) het Uitje op een andere datum door kan gaan.


ARTIKEL 9: Klachten

Indien de Klant een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden op de dag zelf, zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

Klachten over het door DoeNederland.nl georganiseerde Uitje dienen, op straffe van verval van rechten van de Klant, door de Klant binnen 8 kalenderdagen nadat de Klant deze heeft ontdekt, of de Opdrachtgever deze redelijkerwijze had kunnen en/of behoren te ontdekken, schriftelijk aan DoeNederland.nl te worden gemeld.


ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid

10.1 Indien DoeNederland.nl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de reserveringssom (zie artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden) van het Uitje.

10.2 DoeNederland.nl is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt door of aan de deelnemer(s), tijdens of ten gevolge van de het Uitje.

10.3 DoeNederland.nl aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de Klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een Uitje niet kan doorgaan.

10.4 Verlies en/of schade die ontstaat door onzorgvuldig gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van DoeNederland.nl of materialen van derden zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

10.5 DoeNederland.nl is in geen geval aansprakelijk indien Uitjes door of namens derden uitgevoerd worden zoals onder meer vermeld in artikel 2.3 en 3.2 van deze Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 11: Begin- en eindtijd

11.1 De begin- en eindtijd van een Uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het Uitje aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal DoeNederland.nl hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de Klant.

11.2 Bij voortijdig vertrek door de Klant, is de Klant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.


ARTIKEL 12: Opschorting en ontbinding

12.1 DoeNederland.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: - de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de Overeenkomst DoeNederland.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de (betalings)verplichtingen niet zal nakomen. – de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2 Voorts is DoeNederland.nl bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DoeNederland.nl op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien DoeNederland.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

12.4 DoeNederland.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 13: Overmacht

13.1 DoeNederland.nl is nimmer aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien DoeNederland.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar heeft kunnen voldoen wegens overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee DoeNederland.nl ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden of niet kon worden voorzien ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet door DoeNederland.nl kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld, ziekte, sabotage, gebrek aan personeel, vertraagde aanlevering of ongeschiktheid van goederen, tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, (energie)storing, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, (problematieken bij) vergunningsaanvragen, transportmoeilijkheden en problematieken bij een betrokken verhuurder.

13.3 DoeNederland.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden (voort)duurt is DoeNederland.nl gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enigerlei schade en/of kosten aan de Klant.


ARTIKEL 14: Toepasselijk recht

14.1 Op elke Overeenkomst tussen DoeNederland.nl en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


ARTIKEL 15: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Nieuwsbrief


Blijf maandelijks op de hoogte van onze aanbiedingen & acties

Zo beoordelen klanten ons

9.0
Step-kroegentocht
"Op een leuke en originele manier Den Bosch ontdekt. "
Mijn planning
Je planning is nog niet gevuld, maar je bent slechts enkele stappen verwijderd van een leuk uitje.

Bekijk onze uitjes